País Basc / Euskadi - Àlaba / Araba


San Pedro de Katadiano
(Kuartango)

   42º 54,669'N ; 2º 53,311'O    
Si bé la vall de Kuartango ja va ser habitada en l'antiguitat, tal i com demostren els diferents dolmens i enterraments que hi ha a la zona, el nucli de Gatadiano no apareix documentat fins l'any 1257, quan el trobem en el llistat de territoris que va fer el bisbe Jerónimo Aznar. 


Ens trobem davant un temple aixecat en el segle XIII, amb una sola nau i capçalera recta, a la que posteriorment se li van afegir dues capelles laterals, una a cada banda. L'absis està cobert amb una volta apuntada, mentre que la nau té dues voltes d'aresta. Els dos espais s'uneixen mitjançant un arc triomfal de mig punt, que es recolza en dues semicolumnes adossades, els capitells de les quals tenen boles en la part superior i línies verticals. També estan decorats els capitells de l'arc toral que separa els dos trams de la nau, que són obra d'un altre picapedrer. 


En el mur est de l'absis s'obren dos finestres, una a sobre de l'altra.


La finestra superior és molt més senzilla. Està formada per tres arcs apuntats bisellats, com també ho estan els brancals.


La inferior és molt més interessant. Està formada per tres arquivoltes de mig punt, protegides per un guardapols llis. Interiorment la finestra està tapada per un retaule.


L'arc interior està decorada amb dos bossells esculpits amb un motiu de corda. Tant a l'intradós com a la part exterior de l'arc hi ha un fris amb cercles concèntrics. El segon arc està format per dos bossells llisos. En l'arquivolta exterior veiem fulles d'acant, flanquejada per dos frisos de cercles com els de la primera.


Els arcs descansen en una imposta escacada, sota de la qual hi havia tres parelles de columnes, de les quals la més exterior de la dreta ha perdut el fust. Els capitells presenten simetria i per tant trobem els mateixos motius esculpits a la dreta que a l'esquerra. Els capitells del costat esquerre presenten un grau d'erosió més important que els de la dreta. Els més exteriors tenen esculpit a un quadrúpede amb el cos corbat i ales. Els altres capitells representen als patrocinadors del temple, un tema molt habitual en el romànic d'Àlaba. En els centrals veiem a un noble amb el cabell curt i ben pentinat. Al seu costat, en els capitells interiors es representa a una dama noble, amb barballera.

Capitells del costat esquerre   Capitells del costat dret

En l'interior del temple es conserva una senzilla pila baptismal, de copa llisa i que es sustenta en un peu cilíndric amb una motllura en la part inferior. Aquest està sobre una base quadrada amb unes protuberàncies en els angles.

El campanar, com en molts altres temples de la vall, és de cadireta de dos ulls i està separat del temple.